Home » ?_Index

 

 

Index

van belangrijke trefwoorden.
Ontbreekt er wat? Graag melden via “Contact“, alvast bedankt!  
 

A – F

bestaat in de Xiriton-livecycle in wezen niet, hooguit 'restanten'. Deze kunnen de volgende keer gewoon min of meer gesorteerd aan de nieuwe mix worden toegevoegd. Zelfs Zaag- en slijpstof en schoonmaak-water (gereedschap) wordt hergebruikt.
Een nieuwe bouwmateriaal-categorie, de Xiritonen, maakt uiteraard andere bouw-methoden en -design mogelijk. Bij voorbeeld: zou men het verschil zien van een 'normale' baksteen-gevel en een Xiriton-muur met opgeplakte baksteenstrips? Natuursteen-muren in rurale dorpjes zijn wel mooi, echter notirisch instabiel, vandaar veel ruïnes. Stel dat men binnen een Xiriton-muur tegenaan giet... herontdek Romeinse bouwkunst (opus caementiticium) T.z.t. meer
Alom bekend, veelzijdig C4-gras voor XB-types en als houtvervanger in een gebouwenconstructie. De zeer harde buitenlaag van bamboe vraagt om aangepaste recepturen.
Hierover zal nog veel worden gediscuteerd; Punt 1 is, dat toevoeging van biomassa volgens de bouwnormen zo goed als taboe is. Dat is dus het kenmerkend verschil met Xiritonen, waar specifieke biomassa in wezen het hoofd-aandeel vormen. Punt 2 is, dat bij de constructie met beton principieel stalen wapening vereist is. En staalproductie is een milieufactor waar de bouwindustrie liever over zwijgt... Ondanks alle milieuaspecten is beton een fantastisch bouwmateriaal, voor de juiste toepassing..., De combinatie met Xiritonen biedt mogelijkheden i.v.m. brandveiligheid en structureel onderhoud van kunstwerken als bruggen, viaducten etc.
Zie wikipedia. Kunstmatige riffen van Xiritonen (lage kosten, veel variatie) als groeibasis voor meer zeeleven. Hoe meer zee-fauna en zee-flora, des te meer gebonden koolstof onder water in vorm van kalk in schelpen, (exo)skeletten etc. en gestage ontzuring van het zeewater.
Xiriton-pionier van het eerste uur!
Bedoeld zijn industriele cementsoorten op klinkerbasis, ook bekend als OPC (Ordinary Portland Cement). De productie daarvan is een niet onbeduidend factor binnen het klimaatprobleem.
Wordt alleen in combinatie met kalk e.d. toegevoegd in X_1- t/m X_4-types, voor iets meer functiegerichte hardheid.
X_5 en de nog volgende types zijn in de basis vrij van OPC.
Er zijn 4 aspecten, ofwel factoren, waarmee dit primaire doel van het concept kan worden bereikt. - grasstengels - rhizomen - recalcinatie van bindmiddelen - re-activering van bio-processen door irrigatie-infrastructuur. ...wordt verder uitgewerkt...
zie Wikipedia. De focus ligt op deze grassoorten vanwege het hoge biomassa-rendement (CO2-reductie) in context met "water" algemeen. De voorkeur ligt op moment bij a) miscanthus, b) spartina, c) bamboe en d) riet; ieder soort met eigen 'SWAT'-aspecten.
Het Xiriton-conzept kent vier met elkaar verbonden domeinen, waarbij nog veel te ontdekken valt: a) het strategisch landschapsbeheer voor het verbouwen van geschikte grassoorten. b) ontwikkeling en productie van Xiritonen als ecologische bouwstoffen, gekenmerkt door de duurzame verbinding van organische celstructuren van specifieke grasvezels met cristaline structuren van specifieke mineralstoffen. c) de alternatieve architectuur en bouwprocessen door middel van Xiritonen d) de nieuwe logistiek omtrent de biobased input voor de afvalvrije Xiriton-productie en afvalvrij recycling van Xiriton-producten met zo min mogelijk fossiele energie.
Hoeveel is genoeg? Primair gelden volgende vuistregels: Wat men qua statiek met baksteen kan bouwen, kan ook met Xiriton. De sterkste type Xiriton is ongeveer de zwakste type beton.
is een sturende factor voor welk Xiriton-type voor welke toepassing geschikt is. De aandeel grasvezels (kwaliteit) is meest bepalend.
Xiritonen hebben doorgaans lage waarden in dit domein. Ook hier gelden de vuistregels als voor "Druksterkte".Tevens is de context van constructie en diens functie relevant, hoe 'flexibel' het materiaal zou moeten zijn.
betekend het gebruik van biologisch afbreekbaar, waterdoorlatend textiel, voor de vormgeving van Xiriton-objecten, uiteraard gemaakt van organische vezels (jute/hennep/sisal/kokos etc.) Het textiel vorm quasi de huid van nog onverhard Xiriton, welke vervolgens verrot en de Xirirton-object over blijft. Word als zeer economische methode beschouwd voor de aanleg van kunstmatige riffen voor de kustbescherming.

G – M

Thema van ideeënprijsvraag "In de kiem gescoord", in 2009 georganiseerd door Hans Köhne van het Cement&BetonCentrum. Winnaar: Xiriton! "Groen beton komt eraan"
Te vroeg overleden Mentor. Hij was de beslissende stem bij de jury van "Groen beton". Hij verteld mij later, dat het bij de laatste jury-vergadering nogal verhit aan toe ging; een jury-lid zou geroepen hebben "Xiriton mag niet winnen, anders is het hek van de dam!". Hans organiseerde in 2010 nog een workshop, waar uiteindelijk een zamenwerking met Strukton tot stand kwam.
De combinatie van Hout, dat minimaal bewerkt al goed genoeg is, en Xiriton is eigenlijk optimaal m.b.t. statiek, brandveiligheid etc. Er moet wel met het gedrag van hout i.v.m. water rekening worden gehouden bij bepaalde constructiemethodes. Het vervangen van grasvezels door houtzaagsel is problematisch; de oorzaak ligt in de evolutie van de houtcelstructuur.
De kalk-kringloop.
    Voor- en nadelen van het oudste bindmiddel van onze (bouw)'cultuur.'
a) om Xiritonen te produceren b) om met Xiritonen te bouwen meer hierover z.s.m.
... en de-montage. Zie ook "Verbindingstechniek".
De tot nu toe meest geschikte grass-soort vanwege stengelstructuur, gehalte van silicaten en lignine. z.s.m. meer hierover. Lees Intussen meer op Wikipedia Miscanthus

N – T

Vanwege de veelzijdigheid van het concept, is het nuttig om de verschillende Xiriton-recepturen enigszins te kunnen specificeren. De voorgestelde codering is een poging om dit pragmatisch te doen. Dit helpt bij iedere vorm van documentatie. Aanpassingen aan nieuwe inzichten waarschijnlijk. Het formaat is een reeks letters en cijfers:
  • de eerste letter 'X' beteken uiteraard 'Xiriton'
  • de tweede letter benoemd de grassoort (underscore '_' = plaatshouder voor invulling later)
  • positie 3 is een cijfer voor de bindmiddelcategorie
  • positie 4 is een 'S' voor 'Sea/salt/sand/shells' of gewoon geen 'S'
  • na een streepje (min-teken) kunnen allerlei codes worden toegevoegd om bijv. projectspecifieke recepturen te kenmerken.
Voorbeeld: 'XM5S-N0' = Xiriton met Miscanthus, bindmiddel puzzolaan/kalk, (zeewater, zand en schelpen), NIOZ basisformule. etc.
CO2-omzetting scheikundig plausibel, echter in praktijk problematisch gezien het absorberend rendement t.o.v. delvings- en distributiekosten. Tevens het aspect van de onthouden zwaarmetalen; Olivijn betstaat nergens ter wereld in zuivere vorm. Was onderwerp bij "Groen beton" in 2009. Toepassing bij Xiritonen wordt alleen nog gezien als effectieve slitagelaag bij Xiriton-asfalt.
Puzzolaan, zie ook "Tefra", vormt zamen met gebluste kalk de hydraulische mortel waarmee de grasvezels worden gebonden.
Er zijn tal aan verschillende Xiriton-recepturen mogelijk. Het streven is een mogelijkst gunstige carbon footprint, betekend dat de CO2-uitstoot van de reactive deel van het bindmiddel zou overcompenseerd moeten worden door de CO2-opname van de massa gras in de receptuur. De vuistregel is ongeveer: 1 liter gebluste kalk wordt compenseert door 3 liter gras. Zie ook "CO2-reductie". Additiven als zand, schelpen etc. hebben maar een kleine aandeel aan dit CO2-plaatje. Ze zijn echter zeer bepalend voor gewicht en hardheid van Xiritonen.
Is niet het beste gras voor Xiriton, maar het kan onder inachtneming van een paar aspecten. De ecologische nut van riet is alom bekend en het wordt sinds oertijden gebruikt. X-type='XR'.
Schelpen bestaan niet alleen uit kalk (...) Geheel of vergruisd toegevoegd, hangt af van de receptuur. De bedoeling is uiteraard niet om de zee te plunderen hiervoor. Door aanleg van kunstmatige riffen zou immers ook de groei van de mossel- en oester-populatie bevorderen om zo een duurzame resource op te bouwen.
alias "slijkgras", Straks meer...
In verband met Xiritonen is bedoeld hoe de omgeving ofwel landschap kan worden ingericht voor de teelt van C4-grassen, so dat zonder conflict met de agrarische sector (voedsel- en veeteelt), natuurbescherming en 'sociale leefruimte'. Er is zelfs in Nederland genoeg 'niche-ruimte' hiervoor. Wie met open ogen door de landschap reist, kan zonder meer de onbegrijpbare verspilling van grond in urbane en industriele zones constateren. Neem al die grote dijken, geluidswallen en toevaarten bij snelwegen; de helft van dit areal zou makkelijk economisch beter kunnen benut worden door C4-grassteelt. (door Rijkswaterstaat onbenut potentiaal)
Is het Xiriton-concept een 'technologie' of maar een verzameling van methodes? Er is sprake van 'technologie' als er meerdere disciplines betrokken zijn en met elkaar 'communiceren' om een (complex) technisch onderwerp/probleem te kunnen omzetten in oplossingen ofwel producten, processen en methoden. 'Communiceren' in die zin, dat de vergaarde kennis over het geheel kan worden overgedragen (traditie), dus 'de kunst' ook anderen te leren, ten bate van alle betrokkenen. Is dit verbonden met planning en systematiek, dan kan er zelfs sprake zijn van 'wetenschap'. Het begrip 'technologie' is immers een samenstelling van de griekse woorden 'techne' ('kunst'/'kunde'/'kunnen') en 'logos' ('rede' / 'leer' / '(iemand) leren'), vrij vertaald 'de kunst leren'.
Tefra, zie ook "Puzzolana". Belangrijke criteria: Blaine-getal, hoog silica-gehalte, laag zwavel-gehalte.
Zie ok "Afval". Gebruik van de fijne fractie van sloopbeton. Hergebruik van afgedankt keramiek; een nieuw onderwerp.

U – Z

Xiriton werd wel eens als 'spijkerbaar beton' bestempeld. Het gebruik van spijkers om Xiriton-tegels met elkaar te verbinden of tegen een hout-constructie aan te slaan, is zonder meer mogelijk. Het gebruik van houtschroeven idem dito. Pluggen zijn niet nodig. Wel moet de lengte van spijkers en schroeven wat langer zijn dan voor bij hout. Een watervaste houtlijm is ook erg geschikt voor permanente verbinding van X-tegels en- blokken. Waterglas en luchtkalkmortels idem dito.
Interessant, ecologisch bindhulpmiddel en kleefstof met nog ongekende mogelijkheden in combinatie met tefra en natuurlijke olien.
Meervoud van 'Xiriton' als verzamelbegrip voor alle types Xiriton. Hoeveel varianten mogelijk zijn, is nu nog niet te overzien.
Wat is het eigenlijk; "zand"? Een belangrijk aspect is dat 'woestijnzand', absoluut ongeschikt voor beton, wel gebruikt kan worden in Xiritonen. Het verband van zandkorrels met grassvezel(cellen) is interessant.
Zeewater is meer dan H2O + NaCl. Het bevat nog een reeks andere mineralen en een hele boel micro-zeeleven. Beton te maken met zeewater werkt al niet vanwege de stalen wapening (betonrot). Bij Xiritonen ligt dat anders want de grassvezels zijn de wapening en puzzolane binders zijn gebaat bij de zoutmineralen. Grootschalig steenachtig bouwmateriaal te kunnen produceren zonder schoon water nodig te hebben, biedt enorme kansen bij het bouwen lang de kust.
Funest voor beton, een aanwinst voor Xiritonen. Onder het microscoop valt er nog veel te ontdekken over de wisselwerking van dit mineraal met kalk, silicaten en grass-celstructuur.